آتش عشق تو شد باده و درجام افتاد

هر که نوشید از آن در نظر عام افتاد

قسمت ما شد آن باده و آن آتش عشق

نوش کردیم،چه نوشی،چه سرانجام افتاد