نفس بده که برایت نفس نفس بزنم

نفس به جز تو نخواهم برای کس بزنم

مرا اسیر خود کرده ای دعایی کن

که اخرین نفسم رادراین قفس بزنم!