سهل است بگويم که گرفتار تو هستم

من در پي اين حادثه غمخوار تو هستم

هر چند که دور از مني و من ز تو دورم

بر جان تو سوگند که دوستدار تو هستم