تو برام تنهاتريني
تو برام قشنگتريني
تو نگيني روي انگشتر قلبم
كاش ميشد تو دام چشمهات اسير هميشه بودم
كاش ميشد منو ميديدي كه برات دارم مي ميرم
نميخوام بي تو بمونم، چون ديگه چيزي ندارم
كاش مي شد گلهاي عشقم يه گلستاني مي ساختند
من ميون دشت گلهام، تو بالا خورشيد، روزهام
كاش مي شد چشمهاي پاكت،ماه شبهاي دلم بود
ديگه قصه اي ندارم، چون حالا من تو رو دارم
واسه دوست داشتن چشمهات
واسه اون ناز نگاهت
به شكار شب و روزم
باشه،اشكالي نداره،بذار از عشقت بسوزم