تو کیستی٬ که من اینگونه بی تو بی تابم؟

شب از هجوم خیالت نمی برد خوابم.

تو چیستی٬ که من از موج هر تبسم تو

بسان قایق سر گشته روی گردابم!

تو در کدام سحر؟بر کدام اسب سپید؟

تو را کدام خدا؟تو از کدام جهان؟